W dniu 23.06.2023, wspólnicy Jacek i Sebastian Skórka  reprezentujący ZPC SKÓRKA SPÓŁKA JAWNA  podpisali umowę w ramach projektu pn: „Zwiększenie przychodów z działalności dzięki rewitalizacji Przystani Caryńska” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.2 Technologie przyjazne środowisku – Green growth- umowa nr. UWP-NORW.19.01.02-18-0006/22-00

W brifingu prasowym które odbyło się dnia 30.06.2024 roku w formie online wzięli udział przedstawiciele mediów, NGO oraz samorządów:

 1. Jacek Skórka – współwłaściciel firmy, inwestor
 2. Krzysztof Zieliński – dziennikarz
 3. Bogusław Pyzocha – Fundacja Bieszczadzka, dziennikarz, lokalne NGO
 4. Marlena Błyskal – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady, przedstawiciel samorządów
 5. Małgorzata Tabor – przedstawiciel Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”, przedstawiciel NGO.

Pytania zadają uczestnicy a udziela odpowiedzi Jacek Skórka. Całość opisała i przygotowała w formie wywiadu Małgorzata Tabor.

Pytanie : Jakie są cele projektu :

Odpowiedź : Cele projektu

Przedmiotem projektu jest prowadzenie prac rewitalizacji i modernizacji Przystani Caryńska na brzegu jeziora Solińskiego. Planowane działania będą obejmować :

 • prace remontowo-budowlane (odrestaurowanie basenu głębokiego i płytkiego oraz wiaty zewnętrznej, czyszczenie i remont natrysków i toalet żeglarzy, wymianę drzwi do pom. gospodarczego, remont toalet dla gości, elewacja toalet, remont bosmanatu, odświeżenie pomieszczenia magazynowo-garażowego, wykonanie parkingów, montaż lamp solarnych, wykonanie automatycznej bramy wjazdowej z furtką, remont kei, wykonanie placu zabaw dla dzieci),
 • zakup nowego sprzętu (łodzi elektrycznych, kapoków ratunkowych, montaż instalacji fotowoltaicznej na przystani, zakup łodzi szkoleniowych i elektrycznych, infrastruktury caravaningu, sceny mobilnej koncertowej, zakup i montaż platformy, antypoślizgowej dla osób niepełnosprawnych.
 • Wyjazd studyjny do partnera w Norwegii w celu poznania dobrych praktyk

Projekt pozwoli na stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej nie tylko dla pojedynczych

podróżujących, rodzin i dzieci a również dla osób z niepełnosprawnościami oraz przyczyni się do

zwiększenia liczby turystów. Projekt zapewnieni wzrost dochodów z działalności, dzięki nowym

usługom, wprowadzonych przez Wnioskodawcę. Celem projektu jest stworzenie miejsca rekreacji co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Dzięki wdrożeniu projektu możliwe będzie wygenerowanie szeregu mierzalnych korzyści, obrazowanych na poziomie wskaźników rezultatu oraz oddziaływania, których asymilacja nie byłaby możliwa bez przeprowadzenia tak cennej inicjatywy.

Realizacja projektu przełoży się na wygenerowanie szeregu mierzalnych efektów, które wpłyną na

intensyfikację życia turystycznego na obrzeże docelowym, przyczynią się także do tworzenia

atrakcyjnego obiektu turystyki, który stanie się jednym z najczęściej odwiedzanych obiektów turystycznych.

Modernizacja przystani oraz zakup niezbędnego wyposażenia służącego rekreacji przyczyni się do

rozwoju działalności Wnioskodawcy. Wprowadzenie nowej, innowacyjnej usługi polegającej na

udostępnieniu bazy sprzętowo-rekreacyjnej w Przystani Caryńska , która zostanie gruntownie

odrestaurowana i przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami co pozwoli na zwiększenie zarówno przychodów jak i zysków z prowadzonej działalności, a także na wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie ZPC Skórka Sp. J. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy związane było z działalnością turystyczną (noclegową i gastronomiczną) od dawna i osiągało zyski z głównie tej działalności.

Wnioskodawca planując cel związany ze zwiększeniem przychodów i rozpoznawalności firmy stał się

właścicielem obiektu turystycznego wraz z przystanią przybrzeżną, który stanie jest szansą

zwiększenia przychodów i zatrudnienia. Realizując przedmiotowy projekt Wnioskodawca wdroży do swojej oferty nową innowacyjną w skali prowadzonych przez przedsiębiorstwa usługę rekreacyjną w postaci dostępu do Przystani Caryńska na brzegu jeziora Solińskiego, na której można skorzystać z dwóch basenów dla dorosłych i dla dzieci, strefy rekreacji i placu zabaw, łódek elektrycznych oraz dostępu do żaglówek, parkingów.

Modernizacja tego miejsca z pewnością przyczyni się do zwiększenia zysków z działalności

gospodarczej przedsiębiorcy, zwiększenia liczby odwiedzających gości. W efekcie przełoży się na wzrost dochodów z działalności wnioskodawcy i wzrost zatrudnienia w jego firmie.

Pytanie : Jakie będą bezpośrednie rezultaty realizacji projektu :

Odpowiedź:

W wyniku realizacji projektu zatrudnionych zostanie 5 pracowników.

Dokonując inwestycji w modernizacje urządzeń oraz instalacje fotowoltaiki na Przystani zmniejszymy roczną znacznie emisję CO2 oraz zwiększymy produkcje energii , która zostanie wykorzystana na cele prowadzenia działalności na Naszej Przystani.

Dodatkowo w 2024 roku nastąpi wzrost obrotów o w stosunku do roku 2023 w wyniku wdrożonego projektu i wdrożeniu nowej usługi.

Modernizacja przystani oraz zakup niezbędnego wyposażenia służącego rekreacji przyczyni się do wzmocnienia jego konkurencyjności na rynku

Pytanie : Jakim budżetem Państwo dysponujecie:

Odpowiedź:

Całkowite wydatki na realizację projektu to 2 575 276.20 PLN   

W tym wydatki kwalifikowalne to 2 094 126.95 PLN

Dofinansowanie w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 wynosi 70 % całkowitych wydatków co stanowi 1 465 888.56 PLN.

30 % wydatków będzie pokryte ze środków własnych z których także pokryjemy podatek VAT od towarów i usług.

Pytanie : Jakie są najbliższe działania w ramach projektu :

Po podpisaniu umowy wkraczamy ze wszelkimi możliwymi środkami do jej poprawnej realizacji.

Zarządzanie projektem zostaje oparte na naszych decyzjach jako właścicieli  przedsiębiorstwa. Czujemy się  odpowiedzialni za merytoryczne i praktyczne wykonanie projektu. Jacek Skórka odpowiedzialny będzie za koordynacje i organizację działań promocyjnych, Sebastian za prace techniczne oraz nadzór na miejscu realizacji działań.

W pierwszej kolejności zajmiemy się przygotowywaniem postępowań ofertowych, które przeprowadzą nasi pracownicy. Linki do poszczególnych ogłoszeń znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej , zapraszamy wszystkich wykonawców do zgłaszania swoich ofert.

Zarządzanie projektem oparte zostanie także na delegowaniu i zlecaniu zadań pracownikom i wykonawcom zewnętrznym , krótki okres realizacji będzie wymagał od nas dużo zaangażowania i sprawnego działania, musimy stworzyć sprawny Team.

Pytanie : Jaki jest okres realizacji  projektu :

 Odpowiedź:

Zadania w ramach programu realizowane będą od podpisania umowy do 30.04.2024r. jest to data kończąca realizację poszczególnych działań .

Pytanie : Jakie są plany na przyszłość po zakończeniu projektu?

Dzięki realizacji projektu , wsparciu w formie dotacji 70 % wydatków umożliwimy  ekspansję naszej działalności. Dokonane inwestycje w infrastrukturę, zatrudnienie pracowników i rozwijanie nowych usług sprawi, że modernizowana przystań będzie mogła obsługiwać większą ilość turystów z zachowaniem szerokiego wachlarza oferty turystycznej przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.  To otwiera nowe możliwości dla Nas jako właścicieli i przedsiębiorców. Planowanie i promocja naszych nowych usług przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności naszego obiektu , większa liczba turystów z kolei przyczyni się do wzrostu lokalnej gospodarki.

Przeprowadzona inwestycja nie będzie jedyną jaka mamy w planach, realizowane działania motywują nas do ciągłego rozwoju i pracy nad rozwojem naszej działalności a także nad rozwojem i jakością oferty turystycznej w regionie.

Dziękuję za udział w dzisiejszym briefingu dotyczącym modernizacji naszej przystani. Poniżej przedstawiam najważniejsze punkty, które omówiliśmy:

 1. Cel modernizacji: Naszym głównym celem jest poprawa infrastruktury i efektywności naszej przystani, aby zwiększyć jej konkurencyjność i dostosować się do rosnących potrzeb rynku.
 2. Zakres projektu: Projekt modernizacji obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej a także zakup nowych środków trwałych służących do prowadzenia nowych i zmodernizowanych usług.
 3. Finansowanie: Projekt będzie finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz funduszy własnych.
 4. Wpływ na działalność: Modernizacja przystani przyniesie wiele korzyści, takich jak zwiększona przepustowość, szybsza obsługa jednostek, a także nowe usługi i możliwości dla naszych klientów.
 5. Wpływ na lokalną gospodarkę: Projekt przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia lokalnych dostawców i partnerów oraz zwiększenia dochodów lokalnej społeczności.
 6. Zrównoważony rozwój: Ważnym aspektem modernizacji jest dbałość o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Pracujemy nad ograniczeniem negatywnego wpływu na ekosystem.
 7. Partycypacja społeczeństwa: Będziemy kontynuować dialog z lokalnymi społecznościami, aby uwzględnić ich potrzeby i obawy w trakcie realizacji projektu.

Dzięki temu projektowi mamy nadzieję poprawić jakość naszych usług, zwiększyć konkurencyjność i przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności. Będziemy nadal informować Was o postępach i zapraszamy do dalszej współpracy.