Regulamin

 • 1.Przedmiot regulaminu.
 • Regulamin określa zasady świadczenia usług , odpowiedzialności oraz zasady przebywania w hotelu i jest integralną częścią zawarcia umowy do której dochodzi w momencie dokonania rezerwacji i/albo w momencie wpłacenia zadatku za pobyt na konto bankowe Przystani. Dokonując w/w czynności gość potwierdza że akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani Caryńskiej,
 • Opiekunem Gościa jest recepcja Przystani lub osoba pracująca za barem.
 • Przystań Caryńska  nie jest obiektem kategoryzowanym.
 • 2.Doba hotelowa. 
 • Pokój w Przystani  wynajmowany jest na doby.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 1500 do godziny 1000 następnego dnia.
 • Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się , że pokój został wynajęty na jedna dobę.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 1000 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Przystani. Przystań uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 • Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.
 • Zatrzymanie pokoju po godzinie 1400 naliczy karę grzywny w wysokości pełnej doby hotelowej.
 • Jeśli klient nie wymelduje się do godziny 1700, kontakt z nim jest utrudniony, osoba w recepcji w obecności świadka ma prawo go spakować posprzątać oraz wynająć pokój gościom z wcześniejszej rezerwacji. Wszelkie rzeczy klienta zostaną złożone na recepcji.
 • 3.Rezerwacja i meldunek.
 • Do każdej rezerwacji dokonanej minimum 1 dzień przed przyjazdem wymagane jest wpłacenie zadatku w wysokości pierwszego noclegu i wysłanie potwierdzenia na przytsan@carynska.pl
 • W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Przystani w trakcie trwania pobytu, nie jest zwracana opłata.
 • Dodatkowo przy rezerwacji powyżej 1 noclegu pobierana jest opłata miejscowa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Solina.
 • Na obiekcie obowiązują stawki wedle cennika dostępnego na stronie carynska.stronazen.pl oraz recepcji. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu z góry.
 • Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu,
 • Gość Przystani nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną z pobyt opłatę.
 • Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 700 do 2200 po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby w recepcji.
 • Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 2200 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
 • Hotel może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Przystani lub Gości albo szkodę innym osobom przebywającym w Przystani bądź w inny sposób zakłócił spokój Przystani. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Przystani, szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu Przystani.
 • Wszelkie dodatkowe ustalenia odnośnie rezerwacji powinny przejść drogą mailową.
 • 4.Usługi i usługi dodatkowe.
 • Przystań  ma obowiązek zapewnić : warunki pełnego nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalna i uprzejmą obsługę.
 • Na życzenie Gościa Przystani świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji, związanych z pobytem i podróżą, instruktaż działania sprzętów pokojowych.
 • Przystań Caryńska  nie prowadzi usług sprzątania pokoi podczas pobytu gości. Istnieje możliwość wymiany ręczników za dodatkową opłatą 5zł/szt. oraz wymiany pościeli za dodatkową opłatą 15zł/komplet.
 • Przy pobycie powyżej 7 nocy na życzenie , Goście mają możliwość bezpłatnej wymiany pościeli oraz ręczników.
 • 5.Odpowiedzialność Gości. 
 • Gość powinien zawiadomić recepcję Przystani  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Przystani powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Za zgubienie lub zniszczenie kluczy do zamka hotelowego pobierana jest opłata 30 zł brutto.
 • Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 • 6.Odpowiedzialność hotelu.
 • Odpowiedzialność Przystani z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.
 • Przystań nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa zaparkowanego na terenie Przystani.
 • Przystań zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu dużych kwot pieniężnych, przedmiotów o dużej wartości, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości i standardu Przystani albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 • Za szkody oraz usterki wynikające z przyczyn niezależnych od Przystani nie przyjmuje się reklamacji, np. usterki urządzeń, usługi zewnętrzne.
 • 7. Cisza Nocna.
 • W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: od 2300 do 700 dnia następnego. W pokojach mieszczących się bezpośrednio nad salą nie obowiązuje cisza nocna podczas koncertów orz imprez organizowanych przez Przystań Caryńską..
 • W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 • 8.Zwrot rzeczy pozostawionych.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą przechowywane do 1 miesiąca czasu.
 • 9.Dane osobowe.
 • Przystań Caryńska dokłada wszelkich starań, aby dane Gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
 • Administratorem danych osobowych Gości jest ZPC SKÓRKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 38-500 Sanok, ul. Daszyńskiego 2/6, NIP: 687-196-42-01.
 • Celem przetwarzania jest:
 • a) obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • b) rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • c) realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
 • d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
 • e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
 • Dane osobowe przechowywane będą:
 • a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
 • b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
 • c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
 • d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
 • e) w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • a) zewnętrzne biuro rachunkowe;
 • b) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;
 • c) firmy świadczące usługi marketingowe;
 • d) dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
 • e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Goście Przystani posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiadają również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Goście mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
 • a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
 • b) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju.

10.Postanowienia końcowe

 • W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy komputerowych.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Przystanią jest sąd właściwy dla siedziby głównej Przystani Caryńskiej